Co to jest zez towarzyszący?

Zez towarzyszący (strabismus concommitans) to najczęstsza postać zeza. Jego cechą jest to, że oko zezujące towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu, utrzymując przy tym stały kąt odchylenia.

Przyjmując odchylenia oka jako kryterium podziału, możemy wyróżnić zez:
zbieżny (strabismus convergens esotropia), rozbieżny (strabismus divergens exotropia), ku górze (strabismus sursumvergens hypertropia), ku dołowi (strabismus deorsum vergens hypotropia), skośny (strabismus obliquus).

hastagi na stronie:

#zez towarzyszący

Authors
Tags , ,

Related posts

Top